Legislativa

1/2015 Sb. o veřejném zdravotním pojištění (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči)

2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

vyhláška o zdravotnické dokumentaci předpis 98/2012 Sb.

Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 

vyhláška 79/2013 Sb.  (vyhláška o pracovnělékařských službách)

Zákon 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách) tímto zrušen zákon o péči a zdraví lidu č 20/1966

zakon č. 48/1997 Sb.  (o veřejném zdravotním pojištění)

vyhláška 376/2011 Sb. (prováděcí vyhl. k  zák. o veřejném zdravotním pojištění)

zákon  119/2002 Sb.    o střelných zbraních a střelivu

Vyhláška 180/2015 Sb. (o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním)

Vyhláška 361/2007 Sb. (podmínky ochrany zdraví při práci)

Předpis č.  361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích

vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Etický kodex práv pacientů_ lékařů_ sester