Přístrojové vybavení

Naše ordinace jsou  vybavené nejmodernějšími přístroji k rychlé diagnostice základních onemocnění a dále k specializovanému odbornému vyšetření  neurologických onemocnění.

Praktičtí lékaři

EKG

Tlakový Holter

tento přístroj nám umožňuje zaznamenávání tlaku v určitých intervalech v průběhu celého dne a noci po dobu 24 hodin. Vyšetření se používá k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k posouzení účinnosti léčby.

Jak vyšetření probíhá

Přístroj samovolně měří tlak pacienta nafukováním manžety tonometru v lékařem nastavených intervalech. Přístroj se skládá z manžety tonometru, která se umístí na paži horní končetiny, a malého automatického tlakoměru, který je schován v pouzdře a zavěšen na opasku. Během vyšetření pacient provozuje své běžné denní činnosti a aktivity stejně jako jindy. Během testování je nutno si vést deník toho, co kdy pacient dělal – zaznamenat typ prováděné činnosti a přesný čas. Pokud činnost provází nějaké příznaky (závratě, bušení srdce, dušnost, bolest na hrudi), je nutné je zapsat. V průběhu vyšetření se nesmíte koupat, ani sprchovat, pro osobní hygienu lze opatrně použít vlhkou žínku.

Audiometrie

jedná se o přístroj umožňující vyšetření sluchu vyšetření sluchu, pomocí kterého může lékař určit rozsah ztráty sluchu a podle zjištěného typu sluchového postižení může i zčásti určit jeho příčinu. Princip je poměrně jednoduchý – pacientovi jsou do sluchátek postupně vysílány tóny o různých frekvencích a intenzitách a pacient mačká tlačítko vždy, když tón uslyší.
Jedním z nejčastějších onemocnění je stařecká nedoslýchavost, odborně presbyakusie, která se zezačátku projeví ztrátou schopnosti slyšet zejména tóny o vyšší frekvenci. Je to degenerativní onemocnění a zda nás postihne či ne, závisí zřejmě zejména na naší genetické výbavě. Poškození až ztrátu sluchu může ale také způsobit dlouhodobé vystavování se vysokému hluku či trauma sluchového aparátu výbuchem či výstřelem blízko u ucha, také některé úrazy hlavy nám mohou poničit sluch. Některá onemocnění mohou poškozovat náš sluchový nerv, například nezhoubný nádor nervových obalů – neurinom, některá infekční onemocnění jako například** spalničky, sluchový nerv může být poškozen i některými **léčivy.

CRP TEST

měříme koncentrační hladiny C-reaktivního proteinu pomáhá při rozlišení bakteriální a virové infekce. Bežná koncentrace v séru zdravých jedinců je nízká (0-7 mg/l), při bakteriální infekci se výrazně zvýší behem 6-12 hodin, přičemž ve většině případů platí, že zvýšené koncentrace CRP jsou typické pro bakteriální onemocnění, na rozdíl od virového, kdy koncentrace CRP zůstává v normálním rozmezí. Provedením tohoto jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování antibiotik pacientům, pro než nemají význam kvůli virovému typu infekce.

Jak test probíhá?
– sestra provede nebolestivý odběr kapilární krve  z malého vpichu do prstu ruky
– vzorek krve je analyzován v přístroji, výsledek je k dispozici  za méně než 3 minuty

INR TEST

s americkým přístrojem firmy ROCHE  měříme naředění krve. Test sleduje správnou funkci koagulačních faktorů (Quickův test). Pomocí automatické lancety se provede standardní vpich do prstu a kapka kapilární krve se umístí na testovací proužek, který se vloží do přístroje. Během několika sekund je na displeji zobrazeno výsledné INR.
Vysoká hodnota INR např. 5 naznačuje vysokou pravděpodobnost krvácení.
Normální rozsah INR u zdravých osob je 0,8–1,2 a pro pacienty léčené warfarinem: 2,0–3,0

 stanovení troponinu T

Z odebraného vzorku krve měříme hodnoty Troponinu T , což nám umožňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na poškození buněk myokardu, např. v případě akutního koronárního syndromu (detekce a vyloučení akutního infarktu myokardu (AMI) a subakutního infarktu myokardu stanovení rozsahu infarktu, stratifikace rizika u pacientů s AMI)

stanovení NT-proBNP

přístroj CARDIAC proBNP+ nám usnadňuje stanovení diagnózy z krve u pacientů při podezřením na srdeční selhání.

stanovení D-dimeru

tento test z krve na POCT přístroji nám slouží k vyloučení suspektní hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE). 

Přístroj k měření spánkového apnoe

spánkové apnoe – jde o zástavu dechu v průběhu normálního dýchání při spánku. Tato spánková porucha postihuje již mnoho lidí, zejména pak mužů. Jedná se o problém, který přesahuje normální chrápání, a proto by měla být spánková apnoe i odpovědně léčena. S naším přístrojem ji umíme u vás zjistit. Přístroj použijete v pohodlí vašeho domova.

TEST tzv. okultního (skrytého) krvácení v trávicím traktu (FOB test)

je imunochemický test určený k včasnému zjištění krvácivých stavů tlustého střeva jako spolehlivý screening rakoviny tlustého střeva nebo oněmocnění jako polypy, Crohnova nemoc. Před testem nejsou nutná žádná dietní omezení, výsledky testu nejsou ovlivněny přijímáním určitých druhů potravin.
Kdo může test podstoupit: u pac. 50 letých hradí test pojišťovna 1x ročně od 55 let 1 za 2 roky  mladší pacienti si je hradí sami (150,-Kč),

Pulzní oxymetr

měří saturaci krve kyslíkem a tepovou frekvenci. Pulzní oxymetr je vhodný zejména pro rizikové pacienty, např. osoby s onemocněním srdce, astmatiky, ale také sportovce a zdravé osoby, které se pohybují ve velkých výškách. Měření udává, kolik procent hemoglobinu v arteriální periférní krvi je nasyceno kyslíkem. Nízká hodnota  poukazuje převážně na choroby jako onemocnění dýchacích cest, astma, srdeční insuficience atd. U člověka s nízkou hodnotou saturace hemoglobinu kyslíkem se ve větší míře objevují příznaky jako dušnost, zvýšení srdeční frekvence, pokles výkonnosti, nervozita a náhlé pocení.

Neurologie

Elektromyograf (EMG)

Elektromyografie, zkratkou EMG, je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí.
Vyšetření provádí MUDr. Edita Szyrocká a prim. MUDr. Marek Böhm ambulantně a není k němu třeba žádná speciální příprava. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození. 

Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu.

Jedním z nejčastějších důvodů k EMG vyšetření je syndrom karpálního tunelu.
Onemocnění (syndrom) se projevuje postižením průběhu jednoho ze tří nervů zásobujících ruku v úrovni zápěstí a dlaně. Příznaky, které syndrom tvoří, jsou způsobeny stlačením tohoto nervu tam, kde prochází „tunelem“ pod příčným zápěstním vazem. Nemocní velmi často pozorují oslabenou citlivost, mají pocity brnění, mravenčení nebo pálení hlavně na zevní palcové straně dlaně a také na palci, ukazováku a prostředníku. Příznaky mohou někdy vyzařovat směrem vzhůru až do paže a ramene. Uvedené obtíže se objevují nejčastěji v době spánku a často nemocného probouzejí. Pacienti si pak často spontánně ulevují tím, že spí s rukou ohnutou v zápěstí, jindy si ji namáčejí do studené vody nebo si ji „vytřepávají“, apod. S postupem času mohou pozorovat ochrnování postižené ruky a postupné prohlubování poruchy až ztráty citlivosti na dlani a prstech na palcové straně ruky.
Onemocnění se vyskytuje častěji u lidí těžce pracujících např. s vibračními nástroji, ale rovněž u lidí pracujících s myší u PC. Často se toto postižení nervu objevuje i v těhotenství nebo u diabetiků.

Dalším častým důvodem k EMG vyšetření je postižení nervových kořenů – tzv. radikulopatie. Při výskytu kostních nárůstů (osteofytů) či při vyhřezlé meziobratlové ploténce (hernii). Nejčastěji dochází k postižení krčních a bederních nervových kořenů, které se projevují šířením bolestí z oblasti páteře do horní či dolní končetiny, brněním, trnutím, necitlivostí či oslabením svalové síly určitých svalů zásobených daným nervovým kořenem.

EMG vyšetření se dále provádí u dnes velmi časté zvýšené nervosvalové dráždivosti – tetanie, způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku. Mezi projevy tetanie patří především pocity mravenčení, brnění končetin, křeče, pocity tlaku na hrudníku, bušení srdce, pocity celkové slabosti, nevýkonnosti či zvýšené únavy.

Co dělat před elektromyografií?

Před vyšetřením není nutná žádná příprava. Je dovoleno jíst, pít, užívat předepsané léky.

Sonografie – Ultrazvuk (UZ)

Vyšetření ultrazvukem v naší  společnosti provádí MUDr. Martin Dokoupil. Vlastní vyšetření trvá od 15 do 45 min. podle vyšetřované lokalizace a požadavku odesílajícího lékaře.

Co dělat před ultrazvukem

Žádná zvláštní příprava před ultrazvukovým vyšetřením není nutná.

Kdy se vyšetření používá…

Vyšetření krčních tepen se používá se v případě podezření na poruchu zásobení mozku krví (např. při bolestech hlavy, závratích, poruchách vědomí nebo myšlení, po prodělané mozkové mrtvici) nebo i preventivně při přítomnosti faktorů přispívajících k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy. Největší skupinu nemocných, u nichž provádíme ultrazvukové vyšetření, tvoří pacienti po prodělané cévní mozkové příhodě a ti, kteří jsou cévní mozkovou příhodou ohroženi (nemocní s postižením srdce a cév, s cukrovkou, s vysokým krevním tlakem, vyšší hladinou cholesterolu apod.).

K čemu slouží…

Vyšetření ukáže stupeň průchodnosti krčních cév a jejich schopnost dostatečně zásobovat Váš mozek krví. Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen Vám může zachránit život.

Princip práce ultrazvukového přístroje

Ultrazvukový přístroj se skládá z počítačové jednotky s rekonstrukčním software a ultrazvukové sondy. Tato sonda funguje jako vysílač i jako přijímač ultrazvukových vln. Princip ultrazvukového přístroje je založen na tom, že při šíření ultrazvukových vln prostředím dochází k jejich odrazu. Tyto odrazy nejsou vždy stejné a jsou závislé na prostředí, kterým vlna prochází. Tyto odrazy jsou zpětně přijímány sondou a software na základě rozdílu v odrazech dokáže rekonstruovat UZ obraz.